Mesačný archív: apríl 2023

Zápis detí do CMŠ sv. Mikuláša na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023-2024.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole  o povinnom predprimárnom vzdelávaní ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určila čas zápisu detí do CMŠ sv. Mikuláša Soblahov.

Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od: 1.5.2023 do 31.05. 2023

Deti sa do CMŠ sv. Mikuláša prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského pediatra.

Kritériá prijímania detí do CMŠ sv. Mikuláša:
Prednostne sa prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijímania detí:

deti, ktoré už majú súrodenca v CMŠ sv. Mikuláša

deti mladšie ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita zariadenia

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove a vyplnenú ju prinesú alebo pošlú najneskôr do 31.05. 2023 do CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove.

Share

Apríl

Učíme sa správať bezpečne.

V obsahovom celku Učíme sa správať bezpečne, majú možnosť spoznávať prácu hasičov, polície, lekára, poštárky, vodiča a to v priamom kontakte i s možnosťou vyskúšania si dostupných pomôcok, ktoré používajú ľudia týchto profesií. Deti si opakovane osvojujú základné pravidlá bezpečného správania sa na ulici, získavajú poznatky o rôznych druhoch doprav. prostriedkov.

Na návšteve u tety Aničky spoznávajú mnohé druhy domácich zvierat, ktoré môžu pohladiť a dotýkať sa ich, ale tiež rozoznať i nebezpečenstvo pri kontakte s nimi.

prierezové témy: dopravná výchova, ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj.

Pokračovať v čítaní

Share