Oznamy

Apríl

Učíme sa správať bezpečne.

V obsahovom celku Učíme sa správať bezpečne, majú možnosť spoznávať prácu hasičov, polície, lekára, poštárky, vodiča a to v priamom kontakte i s možnosťou vyskúšania si dostupných pomôcok, ktoré používajú ľudia týchto profesií. Deti si opakovane osvojujú základné pravidlá bezpečného správania sa na ulici, získavajú poznatky o rôznych druhoch doprav. prostriedkov.

Na návšteve u tety Aničky spoznávajú mnohé druhy domácich zvierat, ktoré môžu pohladiť a dotýkať sa ich, ale tiež rozoznať i nebezpečenstvo pri kontakte s nimi.

prierezové témy: dopravná výchova, ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj.

 

My sme malí hasiči Pracovné profesie ( policajt, hasič, lekár, vodič, pilot, kuchár, poštár, …. ) a remeslá, profesie rodičov a ich pracovná činnosť, pracovisko, význam práce.
Tú, tú, tú auto už je tu… Dopravné prostriedky ( zem, voda, vzduch, podzemie ), zásady kultúrneho správania sav dopravných prostriedkoch.
Pozor Peter, pozor Katka, teraz príde križovatka. Svetelné, zvukové a zrakové signály, základné pravidlá správania sa na ulici a vozovke, základné dopravné značky a značenie. Bezpečnosť na ceste, význam polície, záchranárov a hasičov, dôležité telefónne čísla, prvá pomoc.
Na návšteve u tety Aničky.  Domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá, spôsob života, typické znaky, úžitok.

 

Obl Kompetencie Obsahové štandardy Výkonové štandardy TO
PM pm Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.). – zaujať rôzne postavenia podľa pokynov JS
PM Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.). – poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov JS
PM pm Manipulácia s náčiním. – manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať) JS
PM pm kog Práca s rôznym materiálom.Technická tvorivosť. – zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť JS
PM uč (1, 6,13) Elementárne základy práce s počítačom. – zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom JS
PM pm(7) Grafomotorika. – držať správne grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník JS
PM pm(7) Základné grafické tvary. – znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo) JS
K kog (2) Zdravotný stav, postoje k zdraviu. – rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby JS
K pm Zásady ochrany vlastného zdravia. – dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých) JS
K pm(8, 9) Zdravotný stav, postoje k zdraviu. – zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov JS
K kog (2) Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie. – privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných JS
K kog (7) Ochrana proti drogám. Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie. – uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia) JS
K kog (6, 7) uč (6) Možnosti poškodenia zdravia. – rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami JS
K  kog (6) Bezpečnosť cestnej premávky. – zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť JS
K uč (5) Bezpečnosť cestnej premávky. – poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich JS
K pm (7) Bezpečnosť cestnej premávky. – prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb JS
SE soc (3) Základné pravidlá kultúrneho správania. – pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc JS
SE os (3) Komunikácia emócií. – komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity JS
SE os (7) Sebaregulácia. – prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých JS
SE uč (12) Sebahodnotenie. – hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach JS
SE soc (3) Základné pravidlá kultúrneho správania. – uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel JS
SE kom (5) Zmysluplnosť rečového prejavu. – uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch) JS
PM pm Súlad pohybu, hudby a textu hry. – stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry Ľ
K uč (2, 5, 13) Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. – poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti Ľ
K kog (1, 2) Význam práce. – pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností Ľ
K kog (3, 5) Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. – priradiť,  rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách Ľ
K kog (8, 9) Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. – uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch Ľ
K kog (3, 4) Dopravné prostriedky. – poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch) Ľ
K kog (4) Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10. – vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami) Ľ
K kog (3, 4) Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, kváder, valec). – poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary Ľ
K kog (1) Plošná a priestorová tvorivosť. – zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií Ľ
K kom (3) Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina, atď.). – reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou Ľ
SE kog (6) Otvorená komunikácia. – vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných, akých nás má Otec rád? Ľ
SE kog (7) Rozmanitosť ľudských vlastností. – hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií Ľ
PM pm Pohyb v prírode. – pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami P
PM uč (14) Pohyb s rôznymi pomôckami. – využívať na pohyb rôzne pomôcky P
PM pm(3, 6) Pohyb v prírode. – zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia P
PM pm(5) Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu. – rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu K
PM pm(1) Reakcie na zmenu tempa hudby. – pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu K
PM pmuč Tanec a pohybová improvizácia. – uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby K
SE kog (8, 9) Tvorivosť v hre. – uplatňovať tvorivosť v hre K
SE soc (5) Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. – plánovať, realizovať a hodnotiť hru K
SE kog  (8) uč (5) Vyjadrenie charakteru piesne nadetských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými prostriedkami. – stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami K
SE kog (8, 9) Kreslenie, maľovanie, modelovanie. – kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému K
SE kog (8, 9) Kompozičné celky. – tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky K
SE kom (2) Detská, ľudová a autorská poézia a próza. – počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy K
SE kom (4, 6) Prednes literárnych útvarov. – zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne K
SE kom (7) „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu. „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál K
K uč (6)kog (5) Zvieratá a živočíchy. – poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočích P
K kog (6) Domáce zvieratá. – zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat P
K kog (6) Zvieratá a živočíchy. – zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši P
K pm (8) Zvieratá a živočíchy. – poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat P

 

Share