Všetky príspevky od Michal Makis

Zápis detí do CMŠ sv. Mikuláša na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023-2024.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole  o povinnom predprimárnom vzdelávaní ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určila čas zápisu detí do CMŠ sv. Mikuláša Soblahov.

Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od: 1.5.2023 do 31.05. 2023

Deti sa do CMŠ sv. Mikuláša prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského pediatra.

Kritériá prijímania detí do CMŠ sv. Mikuláša:
Prednostne sa prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijímania detí:

deti, ktoré už majú súrodenca v CMŠ sv. Mikuláša

deti mladšie ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita zariadenia

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove a vyplnenú ju prinesú alebo pošlú najneskôr do 31.05. 2023 do CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove.

Share

Zápis detí do CMŠ sv. Mikuláša na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022-2023.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a na základe zákona č. 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určila čas zápisu detí do CMŠ sv. Mikuláša Soblahov.

Zápis detí na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od: 1.5.2022 do 31.05. 2022


Deti sa do CMŠ sv. Mikuláša prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kritériá prijímania detí do CMŠ sv. Mikuláša:
Prednostne sa prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
  • deti, ktoré už majú súrodenca v CMŠ sv. Mikuláša
  • deti mladšie ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita zariadenia

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť
v CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove a vyplnenú ju prinesú alebo pošlú najneskôr do 31.05. 2022 do CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove.

Nástup do CMŠ

Prajem požehnaný deň milí naši!

Tak sme sa dočkali a v pondelok sa  stretneme. Nakoľko sme spolu s pánom starostom a pani riaditeľkou Škorcovou včera na porade upresnili nástup deti do zariadení , v prílohe TESTOVANIE máte pokyny k ďalším krokom , ktoré je dôležité vykonať pri nástupe detí do zariadenia. V ďalšej prílohe je i tlačivo ČESTNÉ PREHLÁSENIE, ktoré prineste prosím už vyplnené. Ďakujem.
 Nakoľko je možnosť testovania v Soblahove, využite ju prosím. Týmto ďakujem i našim rodičom, ktorí  budú pomáhať s testovaním . Vážim si Vašu pomoc a ochotu.

Oddávame sa teda do rúk najlepšieho Ochrancu, ktorý je našim Opevneným hradom a Bezpečným miestom. Prosím, nech nás všetkých sprevádza do ďalších dní, ochraňuje a požehnáva.

Prajem všetkým požehnaný čas a tešíme sa na stretnutie.
S úctou Jamborová.

Share