Oznamy

Zápis detí do CMŠ sv. Mikuláša na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021-2022.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a na základe zákona č. 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určila čas zápisu detí do CMŠ sv. Mikuláša Soblahov.

                 Zápis detí na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od:

                                   01. 05. 2021 do 31.05. 2021.

Deti sa do CMŠ sv. Mikuláša prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kritériá prijímania detí do CMŠ sv. Mikuláša:

Prednostne sa prijímajú deti:

  •  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
  • deti, ktoré už majú súrodenca v CMŠ sv. Mikuláša
  • deti mladšie ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita zariadenia

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove a vyplnenú ju prinesú alebo pošlú najneskôr do 31.05. 2021 do CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove.

Share