o Nás

Poslaním Cirkevnej materskej školy je pôsobiť na dieťa tak, aby sa z neho stal človek nielen vzdelaný, ale aj múdry, ktorý vie využívať všetko to, čo sa naučil nielen v prospech seba a svojho vlastného rozvoja, ale i pre budúci prospech svojich blízkych a ostatných členov sociokultúrneho prostredia. Učebné osnovy  nášho Školského vzdelávacieho programu vychádzajú a sú v spojitosti so vzdelávacími oblasťami Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Základným a najdôležitejším Božím prikázaním je láska, ktorú sa snažíme vkladať do detí, aby dosiahli vedomie, že sú milované a tak ich viesť ku kresťanskej a osobnostnej zrelosti.

Formujeme osobnosť dieťaťa na kresťanských princípoch tak, aby sa samé rozhodovalo pre dobro nielen kvôli vonkajším pohnútkam, ale najmä pre radosť, ktorú jeho skutok prinesie iným i jemu samotnému.

Dôležitým poslaním je naučiť dieťa spájať každodenný život so životom viery, formovať u dieťaťa základy svedomia, morálky a empatie.

 Základným pilierom našej edukačnej činnosti je  prehlbovanie živej viery a v spolupráci s rodinou.

Každý týždeň sa stretávame s Ježišom pri svätej omši i za účasti rodičov.

 

Kresťanské hodnoty ako program životného štýlu človeka.

Výhodná poloha materskej školy v blízkosti lesa a Chránenej krajinnej oblasti umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin.

Vzťah človeka k prírode, k prostrediu, v ktorom žije nám z kresťanského hľadiska objasňuje 1. kapitola Svätého písma: „Pán ich požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe po zemi.“ (1Ge 1,28) Keď chceme hovoriť o vzťahu kresťana k prírode, musíme sa vrátiť k pôvodnému chápaniu panovania a zdôrazniť, že svet a všetko čo je v ňom, bolo dané človeku, aby sa o to staral, chránil a zveľaďoval, nie drancoval, ničil. Človek a svet tvorí jednotu. Každý nevhodný zásah do tejto jednoty, sa v konečnom dôsledku prejaví nielen narušením prostredia, ale sa obráti proti človeku. Cieľom environmentálnej výchovy je formovanie vedomia a postojov našich detí, aby nielen poznali procesy života na našej Zemi, prírodné a spoločenské zákonitosti, vplyv ľudskej činnosti, ale aby vedeli chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, úzku spojitosť na prírodu i jeho zodpovednosť, aby svojimi postojmi i konaním prispeli ku kvalite života na našej Zemi.

Formou zážitkového učenia majú deti možnosť každodenne pozorovať a učiť sa priamo v najúžasnejšej Božej učebni .Pravidelný pohyb v prírode deti otužuje a rozvíja ich pohybové danosti.

Konkrétne činnosti: (besedy, súťaže, zážitkové učenie, priame aktivity v prírode, stretávanie sa s ľuďmi zaoberajúcimi sa touto problematikou, spoznávanie CHKÚ  nachádzajúceho sa na území Soblahova, hravou formou oboznamovanie s AJ. ) .

Naša materská škola sa  zameriava i na rozvoj a podporu ľudových tradícií regiónu.

Regionálna výchova v prirodzenom prostredí je významným prostriedkom zámerného spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám, najmä upevňovanie národného povedomia u detí. V poznávaní regiónu, jeho prírodných krás, ako i v oživovaní a zachovávaní kultúrnych, duchovných a historických hodnôt regiónu má nezastupiteľné miesto i materská  škola.

Hlavným cieľom regionálnej výchovy v našej CMŠ bolo a je viesť deti k tomu, aby si vážili dedičstvo našich predkov. Pokračovať v uchovávaní  ľudových tradícií svojej obce, oživovať ľudové zvyky a obyčaje. S deťmi sa snažíme oživovať už takmer zabudnuté zvyklosti a to nácvikom rôznych pásiem podľa toho, ako sa striedali v roku na dedine. Deti vystupujú v tradičných krojoch, ktoré sa zároveň učia poznávať a pomenovávať. S nacvičenými pásmami vystupujú nielen v materskej škole pre starých rodičov, Mikuláša, vianočných sviatkoch, oslavách Dňa matiek,  ale i v obci pri rôznych výročiach a oslavách, na Obecnom úrade v Soblahove, pri životných výročiach občanov, vítaní detí do života, na stretnutiach Jednoty dôchodcov, v Domovoch sociálnych služieb. Deti sa s radosťou zhostia úloh pri pasení húsok, hrách detí na lúke, svadby v detskom podaní, prekáračkách, pochovávaní basy, vo fašiangovom sprievode dedinou, drotárských piesňach a ďalších. Pri nácviku tanca a spevu  sa u detí rozvíja nielen hudobné cítenie, pamäť a reč ale i hrubá motorika a prepájanie všetkých  psychomotorických daností a zručností.