Archív kategórií: Témy

Tematický plán na určitý mesiac

December

Nesiem Vám noviny, počúvajte…

Príchodu Vianoc a vianočnému obdobiu sa budeme venovať v obsahovom celku

Nesiem Vám noviny, počúvajte…Príchod Ježiša na zem, jeho narodenie a oslava

narodenia bude umocnená vianočnými zvykmi , obyčajmi  a obradmi, ktoré súvisia

zo základnými hodnotami osobného, rodinného i spoločenského života.

Príprava celotýždňovej aktivity pri príležitosti patróna CMŠ sv. Mikuláša bude

v spolupráci rodičov a  študentiek PaSA. Deti sa budú na Vianoce pripravovať

pečením oblátok, medovníkov, prípravou darčekov.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, výchova k tvorivosti, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, doprav. výchova.

Pokračovať v čítaní

Share

November

Zázrak života

V obsahovom celku získavajú deti elementárne poznatky o vzniku života, o ľudskom tele a o jeho

funkciách a vlastnostiach. Získavajú vedomosti o stave tela v chorobe, alebo po úraze. Naučia sa dodržiavať

správne návyky pri infekčných a iných ochoreniach. Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu,

podporujeme zdravú výživu a zdravý životný štýl. Učíme deti vážiť si každú formu života na zemi. Deti sa

oboznamujú s príchodom adventu a v spolupráci s rodičmi sa pripravujú na adventné obdobie.

Pokračovať v čítaní

Share

Október

Naučme sa pieseň, ktorú šuští jeseň

 V obsahovom celku  deti získavajú elementárne poznatky o prírode jej premenách a krásach  počas roč. období. Učíme deti všímať si život prírody okolo seba, mať úctu ku všetkému živému i neživému a prostredníctvom týchto hodnôt mať zároveň úctu k človeku Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu, podporujeme zdravú výživu. Učíme sa vážiť si každú prácu a jej výsledky. Celok obsahuje tieto prierezové témy: ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share

September

Vitaj v našej škole, školičke.        

Obsahovým celkom u dieťaťa  prehlbujeme pozitívny vzťah k jednotlivým členom rodiny a príbuzným, k materskej škole a k rodnej obci.        Obsahový celok je zameraný na utváranie hodnotných sociálnych vzťahov s rovesníkmi a dospelými z blízkeho sociokultúrneho prostredia na báze otvorenej a citovej väzby. Budeme sa učiť počúvať druhého, uznávať prácu iných, prejavovať porozumenie a spolupracovať skupine.

Celok obsahuje tieto prierezové témy : osobnostný a sociálny rozvoj ,dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share