Archív kategórií: Témy

Tematický plán na určitý mesiac

Jún

Letom svetom

V obsahovom celku konkrétnymi skúsenosťami deti získavajú poznatky o ďalšom ročnom období o lete. Priamym pozorovaním sledujú živote v lese, na poli, lúke v záhrade uvedomujú si dôležitosť rastlín a stromov pre život ľudí a zvierat. Spoznávajú, že les je vhodné miesto pre poznanie, športovanie i odpočinok. V prírode spájajú pohyb s aktívnym vyjadrovaním prežitých obsahov, prezentujú jemnú a hrubú motoriku. Oboznamujú sa s exot. zvieratami ,ich spôsobom života, priamo i pozorujú. Prakticky si vyskúšajú, že za odpočinkom, športom a kultúrou treba i cestovať.

Koncoročná rozlúčka s materskou školou i za účasti rodičov.

Pokračovať v čítaní

Share

Máj

Všetci sme jedna rodina

Obsahový celok vedie deti k pochopeniu dôležitosti roly matky a otca v rodine a významu starostlivosti o rodinu. Prostredníctvom pripravovaných aktivít Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa rodiny poukázať na to že rodina je práve tým spoločenstvom, ktoré vytvára pre dieťa všetko potrebné. Deti sa budú oboznamovať so svojou rodnou vlasťou a budú vedené k vlastenectvu a patriotizmu. Prostredníctvom mnohých aktivít budú spoznávať i iné krajiny Európy, kontinenty, ľudí , rastlinnú a živočíšnu ríšu, kultúrne tradície zaujímavosti sveta.

Pokračovať v čítaní

Share

Apríl

Učíme sa správať bezpečne.

V obsahovom celku Učíme sa správať bezpečne, majú možnosť spoznávať prácu hasičov, polície, lekára, poštárky, vodiča a to v priamom kontakte i s možnosťou vyskúšania si dostupných pomôcok, ktoré používajú ľudia týchto profesií. Deti si opakovane osvojujú základné pravidlá bezpečného správania sa na ulici, získavajú poznatky o rôznych druhoch doprav. prostriedkov.

Na návšteve u tety Aničky spoznávajú mnohé druhy domácich zvierat, ktoré môžu pohladiť a dotýkať sa ich, ale tiež rozoznať i nebezpečenstvo pri kontakte s nimi.

prierezové témy: dopravná výchova, ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj.

Pokračovať v čítaní

Share

Marec

Slniečko sa zobudilo

 Obsahový celok Slniečko sa zobudilo charakterizujú prichádzajúce sviatky jaria k nim sa viažuce oslava a tradícieVeľkej noci. Ďalej si deti utvárajú základy environmentálneho cítenia, získavajú praktické skúsenosti v starostlivosti o rastliny, učia sa v prírode poznávať  vtáky, ktoré k nám priletia na letné obdobie, poznávať domáce a hospodárske zvieratá v priamom kontakte s nimi. Väčšinu poznatkov si osvojujú priamo v prírode. Deti si budujú vzťah k literatúre a ku knihám.

Pokračovať v čítaní

Share

Február

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide…

Prostredníctvom obsahového celku  sa deti oboznamujú v prvom rade s podstatou pôstneho obdobia, ktoré nás čaká, zo zvykoslovím Soblahova a tradíciami, ktoré vo svojich vystúpeniach prezentujú nielen v materskej škole, ale aj širokej verejnosti.

Spoločne s rodičmi sa pripravia na karneval, kde budú rodičia tiež v maskách, ktoré budú vyrobené z odpad. materiálu. Koniec fašiangového veselia  zavŕši pochovanie basy. Pri výrobe masiek sa oboznámia s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. Naučia sa rozlišovať zdraviu nebezpečné pomôcky a predmety. Deti budú skúmať vesmír, spoznávať jeho Stvoriteľa a objavovať súvislosti medzi Zemou a vesmírom. Oboznámia sa s nebezpečenstvom závislostí, a ochrany zdravia pred nimi.(Chceme dýchať čistý vzduch).

Pokračovať v čítaní

Share

Január

Bude zima, bude mráz

V obsahovom celku sa budeme venovať predovšetkým experimentovaniu s vodou, snehom a životným podmienkam v zime. Budeme hľadať odpovede na otázky typu prečo ?ale, aj ako ?

Súčasťou obsahového celku bude poznávanie vtáctva, ktoré u nás prezimováva a naučiť sa o vtáčatá správne starať počas zimy. Ďalšou úlohou bude starostlivosť

o zver v lese a jej prikrmovanie v spolupráci s horárom. Deti sa budú zoznamovať s časovými vzťahmi a utvrdzovať si poznatky  o striedaní dňa a noci, týždňov ,

mesiacov, ročných období. Krásy zimy využijeme na zimné radovánky a športy spolu s rodičmi.

Pokračovať v čítaní

Share

December

Nesiem Vám noviny, počúvajte…

Príchodu Vianoc a vianočnému obdobiu sa budeme venovať v obsahovom celku

Nesiem Vám noviny, počúvajte…Príchod Ježiša na zem, jeho narodenie a oslava

narodenia bude umocnená vianočnými zvykmi , obyčajmi  a obradmi, ktoré súvisia

zo základnými hodnotami osobného, rodinného i spoločenského života.

Príprava celotýždňovej aktivity pri príležitosti patróna CMŠ sv. Mikuláša bude

v spolupráci rodičov a  študentiek PaSA. Deti sa budú na Vianoce pripravovať

pečením oblátok, medovníkov, prípravou darčekov.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, výchova k tvorivosti, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, doprav. výchova.

Pokračovať v čítaní

Share

November

Zázrak života

V obsahovom celku získavajú deti elementárne poznatky o vzniku života, o ľudskom tele a o jeho

funkciách a vlastnostiach. Získavajú vedomosti o stave tela v chorobe, alebo po úraze. Naučia sa dodržiavať

správne návyky pri infekčných a iných ochoreniach. Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu,

podporujeme zdravú výživu a zdravý životný štýl. Učíme deti vážiť si každú formu života na zemi. Deti sa

oboznamujú s príchodom adventu a v spolupráci s rodičmi sa pripravujú na adventné obdobie.

Pokračovať v čítaní

Share

Október

Naučme sa pieseň, ktorú šuští jeseň

 V obsahovom celku  deti získavajú elementárne poznatky o prírode jej premenách a krásach  počas roč. období. Učíme deti všímať si život prírody okolo seba, mať úctu ku všetkému živému i neživému a prostredníctvom týchto hodnôt mať zároveň úctu k človeku Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu, podporujeme zdravú výživu. Učíme sa vážiť si každú prácu a jej výsledky. Celok obsahuje tieto prierezové témy: ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share

September

Vitaj v našej škole, školičke.        

Obsahovým celkom u dieťaťa  prehlbujeme pozitívny vzťah k jednotlivým členom rodiny a príbuzným, k materskej škole a k rodnej obci.        Obsahový celok je zameraný na utváranie hodnotných sociálnych vzťahov s rovesníkmi a dospelými z blízkeho sociokultúrneho prostredia na báze otvorenej a citovej väzby. Budeme sa učiť počúvať druhého, uznávať prácu iných, prejavovať porozumenie a spolupracovať skupine.

Celok obsahuje tieto prierezové témy : osobnostný a sociálny rozvoj ,dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share