Oznamy

Február

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide…

Prostredníctvom obsahového celku  sa deti oboznamujú v prvom rade s podstatou pôstneho obdobia, ktoré nás čaká, zo zvykoslovím Soblahova a tradíciami, ktoré vo svojich vystúpeniach prezentujú nielen v materskej škole, ale aj širokej verejnosti.

Spoločne s rodičmi sa pripravia na karneval, kde budú rodičia tiež v maskách, ktoré budú vyrobené z odpad. materiálu. Koniec fašiangového veselia  zavŕši pochovanie basy. Pri výrobe masiek sa oboznámia s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. Naučia sa rozlišovať zdraviu nebezpečné pomôcky a predmety. Deti budú skúmať vesmír, spoznávať jeho Stvoriteľa a objavovať súvislosti medzi Zemou a vesmírom. Oboznámia sa s nebezpečenstvom závislostí, a ochrany zdravia pred nimi.(Chceme dýchať čistý vzduch).

prierezové témy:

ochrana života a zdravia, výchova k tvorivosti, osobnostný a sociálny rozvoj, doprav. výchova, multikul. výchova.

 

Chystáme sa na karneval, z čoho a ako sa dá vyrobiť maska.  Predmety dennej  potreby a ich vlastnosti, význam a účel, prístroje a zariadenia doma a v materskej škole, návyk ochrany zdravia pri manipulácii s nimi, vlastnosti materiálov (drevo, sklo, papier, plast, kov)
Kto stvoril?… Vesmír a hviezdy, skúmanie a pozorovanie hviezd a vesmírnych telies, ich vplyv na život na Zemi.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy… Fašiangy, masky, tradície a zvyky, karneval, pochovávanie basy, fašiang. sprievod dedinou,
Nebezpečné objavy  Sladkosti závislosťou, drogy, lieky, injekčné striekačky, nebezpečenstvo styku s cudzími ľuďmi, chemikálie, jedy, horľavé a prchavé látky, ostré a pichľavé predmety.

 

Share