Oznamy

Január

Bude zima, bude mráz

V obsahovom celku sa budeme venovať predovšetkým experimentovaniu s vodou, snehom a životným podmienkam v zime. Budeme hľadať odpovede na otázky typu prečo ?ale, aj ako ?

Súčasťou obsahového celku bude poznávanie vtáctva, ktoré u nás prezimováva a naučiť sa o vtáčatá správne starať počas zimy. Ďalšou úlohou bude starostlivosť

o zver v lese a jej prikrmovanie v spolupráci s horárom. Deti sa budú zoznamovať s časovými vzťahmi a utvrdzovať si poznatky  o striedaní dňa a noci, týždňov ,

mesiacov, ročných období. Krásy zimy využijeme na zimné radovánky a športy spolu s rodičmi.

prierezové témy : výchova k tvorivosti, environmentálna výchova,

ochrana života a zdravia, dopravná výchova.

 

Tik, tak, tik tak v našej kuchyni, tik, tak, tik, tak idú hodiny.. Časové vzťahy v rámci jedného dňa, orientácia v čase (včera, dnes, zajtra), dni v týždni, všedné a sviatočné dni, striedanie ročných období.
Sánkovačka, guľovačka to je veru dobrá vec Znaky zimy, počasie, úžitok pre prírodu, nástrahy zimného počasia (doprava, námrazy, snehová víchrica, lavíny, …), zimné hry a športy, oblečenie .
Staraj sa dievčatko o malé vtáčatko… Starostlivosť o nesťahovavé vtáčiky  a zvieratká v zime, prezimovanie – domčeky, spôsob života, obživa, stopy v snehu.
Tajomstvo snehovej vločky Neživá P, vlastnosti vody, ľadu, snehu, kameňa, pôdy, piesku, kolobeh vody v prírode, význam vody, voda – dobrý sluha, zlý pán.
Share