Oznamy

Marec

Slniečko sa zobudilo

 Obsahový celok Slniečko sa zobudilo charakterizujú prichádzajúce sviatky jaria k nim sa viažuce oslava a tradícieVeľkej noci. Ďalej si deti utvárajú základy environmentálneho cítenia, získavajú praktické skúsenosti v starostlivosti o rastliny, učia sa v prírode poznávať  vtáky, ktoré k nám priletia na letné obdobie, poznávať domáce a hospodárske zvieratá v priamom kontakte s nimi. Väčšinu poznatkov si osvojujú priamo v prírode. Deti si budujú vzťah k literatúre a ku knihám.

 prierezové témy : environmentálna výchova, výchova k tvorivosti, informačno- komunikačné technológie, multikultúrna výchova, mediálna výchova.

Keď mám v ruke peknú knižku hoci neveľkú… Detská poézia a próza, náučná literatúra. Knihy, noviny časopisy,  práca s knihou, význam literatúry ,autorská a ľudová rozprávka, ilustrácie, rozprávkoví hrdinovi a ich vlastnosti, návšteva obecnej knižnice.
Prileteli vtáčky, už sú tu… Pozorovanie , počúvanie a spoznávanie vtákov prilietajúcich z teplých krajín.
  Znaky jari, počasie, zmeny v prírode, prvé jarné kvety, sadenie semienok, rýchlenie vetvičiek, jarné práce a športy.
Oblej ma šuhajko, veď je voda na to…  Zmysel Veľkonočných sviatkov, zvyky a ľudové tradície, príprava na veľkonočné sviatky (varenie, pečenie, upratovanie, maľovanie vajíčok, korbáče, pohľadnice,…), vinše.
Na dvore býva sliepočka naša…  Domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá, spôsob života, typické znaky, úžitok.

 

 

Obl Kompetencie Obsahové štandardy Výkonové štandardy TO
PM pm  (2) Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.).  – zaujať rôzne postavenia podľa pokynov JS
PM uč (5) Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.).  – poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov JS
PM pm (5) Manipulácia s náčiním.  – manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať) JS
PM os (4,6) Pracovné návyky. zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na odev, atď.) JS
PM pm kog Práca s rôznym materiálom.Technická tvorivosť.

 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť, ukážka pletenia šibákov JS
PM uč kog Elementárne základy práce s počítačom. – zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom JS
PM pm  (7) Grafomotorika.  – kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo JS
PM pm(7) Grafomotorika.  – držať správne grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník JS
PM pm(7) Základné grafické tvary. – znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo) JS
SE os (7) Obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte.  – obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu JS
SE os (2, 7) Sebaregulácia.  – prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých JS
SE kom  (3) Zmysluplnosť rečového prejavu.  – uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch) JS
PM pm(2), uč (11) Súlad pohybu, hudby a textu hry. – zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre Ľ
K kog (8) Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. – uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch Ľ
K kog Priraďovanie, triedenie, usporadú-vanie, zostavovanie podľa kritérií.  – priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10 Ľ
K kog Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10.  – vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami) Ľ
K kog Priraďovanie, triedenie, usporadúva-nie, zostavovanie podľa kritérií. Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové geomet-rické tvary (guľa, kocka, kváder, valec). 

 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary Ľ
K kom (3) Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina, atď.).  – komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku Ľ
SE os (7, 8) Základy empatie. – zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva, kto sa obetoval za nás , za ľudí na celom svete Ľ
PM pm(6) Pohyb v prírode.  – pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami P
K uč (13) Ročné obdobia.  – rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia P
K uč (4) Domáce zvieratá.  – zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat P
K kog (6) Význam prírodného prostredia. – zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody P
K uč (1, 11) Kvety.  – poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety P
K kog (6) Starostlivosť o rastliny.  – uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny P
SE kog (6)  Ochranárske postoje k prírode. prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.) P
PM pm(3) Pohybové stvárnenie charakteru hudby.  vyjadriť náladu  piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom ľudové tradície v Soblahove na Veľkú noc K
PM pm(3, 5) Tanec a pohybová improvizácia. – uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony) K
K os (9) Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy.  – zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií K
K os (9) Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov. – vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov K
SE soc (6) Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. – začať, rozvíjať a dokončiť hru K
SE kog (8, 9) Tvorivosť v hre.  – uplatňovať tvorivosť v hre K
SE uč (3) Vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými prostriedkami. – vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch K
SE uč (5) Kreslenie, maľovanie, modelovanie.Výtvarná tvorivosť.

 

– kresliť, maľovať,  modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu K
SE uč (1) Knihy, písmená a číslice.  – prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách K
SE kom(4,6) Prednes literárnych útvarov.  – zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne K
SE kom(4) Voľná reprodukcia literárnych textov.  – reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy K
SE kom(3,7) „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu. „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál K

 

 

 

 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

spolupráca s lesným pedagógom

tvorivé dielne so starými rodičmi (pletenie korbáčov, košíkov, maľovanie vajíčok)

aktivity  zamerané na environmentálnu výchovu

počúvanie nahrávok zvukov prírody, vtákov

ekohry

pohybové a relaxačné cvičenia

grafomotorické cvičenia

kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie kraslíc

pletenie šibákov

recitácia veľkonočných riekaniek

spevácke činnosti

hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie s veľkonočnou tematikou

tvorba kníh

metódy: pozorovanie, demonštrovanie, rozprávanie, rozhovor, brainstorming,

opis, heuristická, výskumná, situačná, práca s knihou,riešenie problémových úloh

kooperatívne, problémové, projektové učenie

hry na rozvíjanie emocionality detí

práca s rozprávkou

hudobno,pohybové činnosti

 

Učebné zdroje

Atlas vtákov, atlas hmyzu

pracovné zošity

detská literatúra: ľudové a autorské rozprávky, encyklopédie, príbehy zo života detí

kazety so zvukmi vtákov a hmyzu; CD

odborná literatúra

kniha Ľudové tradície v našom kraji

kniha . Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku

časopisy Predškolská výchova, Naša škola

detská biblia

kostol

metod. príručka katol. náboženstva

 

Share