Oznamy

Jún

Letom svetom

V obsahovom celku konkrétnymi skúsenosťami deti získavajú poznatky o ďalšom ročnom období o lete. Priamym pozorovaním sledujú živote v lese, na poli, lúke v záhrade uvedomujú si dôležitosť rastlín a stromov pre život ľudí a zvierat. Spoznávajú, že les je vhodné miesto pre poznanie, športovanie i odpočinok. V prírode spájajú pohyb s aktívnym vyjadrovaním prežitých obsahov, prezentujú jemnú a hrubú motoriku. Oboznamujú sa s exot. zvieratami ,ich spôsobom života, priamo i pozorujú. Prakticky si vyskúšajú, že za odpočinkom, športom a kultúrou treba i cestovať.

Koncoročná rozlúčka s materskou školou i za účasti rodičov.

Oj zelené leto, letko voňavé… Znaky leta, počasie, letné športy, nástrahy leta. lúčne a záhradné kvety, liečivé a chránené rastliny,  ich názvy, typické vlastnosti, využitie, starostlivosť o rastliny.
Život v tráve  Život v tráve, na poli a v lese (hmyz, voľne žijúce a lesné zvieratká). Huby jedlé i nejedlé.
Svet plný zvierat Exotické zvieratá, ich prirodzené prostredie, spôsob života koncoročný výlet na farmu i s exotickými zvieratami.
Zatvára sa brána pekne maľovaná Rozlúčka s materskou školou , rok v MŠ – hodnotenie, pocity, plány na prázdniny, nácvik vystúpenia pre rodičov, vďakovná svätá omša.

 

Obl Kompetencie Obsahové štandardy Výkonové štandardy TO
PM pm  (3) Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. – vykonávať pravidelne pohybové aktivity JS
PM pm (3) Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. – tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít JS
PM pm(2) Manipulácia s náčiním. – manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať) JS
PM soc (3) Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. – dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných JS
PM pm (9) Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. – zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám JS
PM pm(7) Základné grafické tvary. Grafomotorika. – znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo) JS
SE os  (3)kom (3) Komunikácia emócií. – komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity JS
SE os (7) Sebaregulácia. – prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých JS
SE os (5) Rozhodovanie sa. – rozhodovať sa pre určitú činnosť JS
SE soc (3) Základné pravidlá kultúrneho správania. – uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel JS
SE uč (7) Pasívna a aktívna slovná zásoba. – rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu JS
SE kom (5) Pasívna a aktívna slovná zásoba.Zmysluplnosť rečového prejavu. – uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch) JS
SE uč (2) Spisovná reč. – uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka JS
SE kog (3)uč (4, 6) Analyticko-syntetické činnosti so slovami. – uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier a činností so slovami JS
PM soc (3) Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách. – uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre Ľ
K kog Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10. – vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami) Ľ
K kog Plošná a priestorová tvorivosť. – zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií Ľ
K kom (2) Počúvanie s porozumením. – počúvať s porozumením Ľ
SE kom (1), uč (6) Otvorená komunikácia. – komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov Ľ
SE os (2, 7) Akceptácia názorovej odlišnosti. – prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory Ľ
SE soc (2,11)os (8) Základy empatie. – zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva Ľ
PM pm(5) Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). – pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran P
PM pm(9) Otužovanie. – otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka P
PM pm(5) Umelá lokomócia. – modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách P
PM pm(2) Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). – zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti P
PM kog (8, 9) Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť – prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník P
K kog (3) Ročné obdobia. – rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia P
K uč (13) Rastlinná a živočíšna ríša. – určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou P
K kog (6) Význam prírodného prostredia. – zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody P
K uč (6)kog (1) Zvieratá a živočíchy.Domáce zvieratá. – poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy P
K kog (6) Zvieratá a živočíchy. – zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši P
K uč (6) Zvieratá a živočíchy. – poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat P
K uč (7) Kvety. – poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety P
K uč (1, 3) Huby. – vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé P
K uč (4) Počasie. – poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím P
SE soc (12) Ochranárske postoje k prírode. – prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov P
SE os (3)kom (3) Krásy prírody.Hodnotenie prírodného prostredia – rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich P
PM pm(3) Pohybové stvárnenie charakteru hudby. – vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom K
PM pm(5) Tanec a pohybová improvizácia. – uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby K
K soc (8)os (9) Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. – zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií K
K kog (8, 9) Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov. – vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov K
K inf (2) Rozmanitosť sveta. – overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.) K
SE kog (10) Rôznorodosť hier. – chápať rôznorodosť hier K
SE kog (8, 9) Tvorivosť v hre. – uplatňovať tvorivosť v hre K
SE soc (5) Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. – plánovať, realizovať a hodnotiť hru K
SE uč (11) Rytmizácia riekaniek a piesní. – rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára K
SE uč (15) Počúvanie piesní a hudby. – počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním K
SE uč (11) Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby. – stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými, atď.) K
SE uč (5) Riekanky a piesne – použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou K
SE kog (8) Kreslenie, maľovanie, modelovanie. – kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému K
SE kog (8) Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. – kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu K
SE kog (8) Výtvarné techniky. – používať tvorivo rôzne výtvarné techniky K
SE uč (1) Knihy, písmená a číslice. – prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách K
SE kom (2) Detská, ľudová a autorská poézia a próza. – počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy K
SE kom    ( 4, 6) Prednes literárnych útvarov. – zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne K
SE kom (4) Voľná reprodukcia literárnych textov. – reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy K
SE kom (7) „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu. – „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál K
SE pm (7) „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu. – „písať“ obrázkový list K

 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

činnostné, zážitkové a kooperatívne učenie, riešenie problémových úloh

športová olympiáda

spolupráca s lesným pedagógom

tematické vychádzky , exkurzie

kreslenie máp

hra na cestovateľov – pohľadnice z dovoleniek

pobyt na lúke, poli v lese, pozorovanie s lupami

rozlúčka s predškolákmi

výlet s rodičmi

metódy : motivačné, expozičné – rozvíjajúce tvorivosť, problémové, interaktívne, slovné, fixačné hry k rozvoju emocionálnej inteligencie detí

 

Učebné zdroje :

mapy, PC

encyklopédie, atlasy, detské časopisy

UP Život v lese, CHKO, metod príručka katol. náboženstva

Share