Oznamy

Máj

Všetci sme jedna rodina

Obsahový celok vedie deti k pochopeniu dôležitosti roly matky a otca v rodine a významu starostlivosti o rodinu. Prostredníctvom pripravovaných aktivít Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa rodiny poukázať na to že rodina je práve tým spoločenstvom, ktoré vytvára pre dieťa všetko potrebné. Deti sa budú oboznamovať so svojou rodnou vlasťou a budú vedené k vlastenectvu a patriotizmu. Prostredníctvom mnohých aktivít budú spoznávať i iné krajiny Európy, kontinenty, ľudí , rastlinnú a živočíšnu ríšu, kultúrne tradície zaujímavosti sveta.

prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova,

mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,

 

 

Mama, Oco a Ja Rola matky, otca a jej význam pre rodinu. Aktívna účasť detí na príprave a oslavách, kultúrne správanie sa – Deň matiek, Deň otcov, Deň rodín.
Ja som Slovák, Ty Slovenka…  Slovensko – história našej vlasti, jej oslobodenie,  hlavné mesto, pohoria, rieky, mestá, zvyky, kroje.
Spoznávame  Európu Krajiny Európy (zástavy, mena, hlavné mestá, významné budovy, jazyky, … ).
Spoznávame svet Svet, kontinenty, obyvateľstvo, rastlinná a  živočíšna ríša, kultúrne a architektonické zaujímavosti, MDD, deti rôznych pletí, spôsob života 

 

 

Obl Kompetencie Obsahové štandardy Výkonové štandardy TO
PM pm  (3) Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. – vykonávať pravidelne pohybové aktivity JS
PM pm(5) Manipulácia s náčiním.Pohyb na náradí.  – napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí) JS
PM pm Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. – zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám JS
PM uč kog Práca s rôznym materiálom.Technická tvorivosť.  – zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť JS
PM učkog Práca s rôznym materiálom.Jemná motorika.  – zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy JS
PM pm Grafomotorika.Základné grafické tvary. – znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo) JS
K kog (6)os (2) Postoje k členom rodiny. – zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov JS
K kog (6) Postoje k domovu. – zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov JS
SE kom (3) Komunikácia emócií. – komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity JS
SE os (7) Sebaregulácia. – prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých JS
SE soc (5)uč (12) Sebahodnotenie. – hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach JS
SE soc (3) Základné pravidlá kultúrneho správania. – uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel JS
SE kom (2) Pasívna a aktívna slovná zásoba.Zmysluplnosť rečového prejavu.  – uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch) JS
SE kom (7) Artikulácia hlások a hláskových skupín. – vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny JS
SE uč (2, 4) Tvorivosť v rečovom prejave. – používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať rýmy JS
PM soc (4) Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách – uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre Ľ
K kog Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10. – vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami) Ľ
K kog Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, kváder, valec). – poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary Ľ
K kog Plošná a priestorová tvorivosť. – zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií Ľ
K kom (5) Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina, atď.). – reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou Ľ
SE kom (1), uč (6) Otvorená komunikácia. – komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov Ľ
SE soc (2,11)os (8)  Základy empatie. – zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva Ľ
PM pm Umelá lokomócia. – modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách P
PM pm Pohyb s rôznymi pomôckami. – využívať na pohyb rôzne pomôcky P
PM pm Pohyb v prírode. – zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia P
K kog Rastlinná a živočíšna ríša. – určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou P
PM učpm Pohybové stvárnenie charakteru hudby. – vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom K
PM uč (5) Tanec a pohybová improvizácia. – uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby K
K kom (6), uč (5) Bydlisko. – pomenovať miesto svojho bydliska K
K kom Mestá a obce. – vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí K
K uč (7, 13) Moja rodná vlasť. – vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika K
K uč (7, 13) Moja rodná vlasť. – vedieť, že hlavným mestom je Bratislava K
K uč (7, 13) Moja rodná vlasť. – poznať niektoré miestne a štátne symboly K
K os (9)uč (11) Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. – zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií K
K inf (2) Rozmanitosť sveta. – overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.) K
K uč (5) Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta. – vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia K
SE kog (8, 9) Tvorivosť v hre. – uplatňovať tvorivosť v hre K
SE soc (5) Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. – plánovať, realizovať a hodnotiť hru K
SE uč (11) Rytmizácia riekaniek a piesní. – rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára K
SE uč (11, 9) Spev piesní. – spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 – c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou K
SE kog (8) Kreslenie, maľovanie, modelovanie. – kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému K
SE kog (8, 9) Kompozičné celky. – tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky K
SE kog (7) Hodnotiace postoje k umeleckým dielam. – vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel K
SE kog (6, 7) Hodnotiace postoje k umeleckým dielam. – hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické riešenia významných budov K
SE uč (1) Knihy, písmená a číslice. – prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách K
SE kom (2) Detská, ľudová a autorská poézia a próza. – počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy K
SE kom (4) Prednes literárnych útvarov. – zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne K
SE pm (7) „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu. – „písať“ obrázkový list iným deťom K

 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

činnostné učenie, zážitkové učenie, kooperatívne učenie

deň matiek, deň otcov, deň rodiny

výroba darčekov

vychádzka do CHKO

pozorovanie Dolinového potoka

výlet k prameňu minerálnej vody

športové akcie poriadané obcou

vychádzky na lúky

pohybové a relaxačné cvičenia

kreslenie maľovanie a modelovanie

hudobno-pohybové a dramatizujúce hry

spolupráca s lesným pedagógom

ekohry

hry na rozvíjanie emocionality dieťaťa

hry na rozvíjanie hodnotového potenciálu

 

Učebné zdroje

pracovné zošity

encyklopédie, atlasy

detská literatúra

vychádzky do prírody

kniha . Emocionálny svet detí predškolského veku

Časopisy Predškolská výchova, Naša škola

metodická príručka katol. náboženstva

CD

detská literatúra k rozvoju multikul. výchovy

 

 

 

 

 

 

Share